Persondataloven


GDPR  ( Generel Data Protection regulation) 


Persdondatasikkerhedsloven.

 

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger


Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Kolind Vandværk A.m.b.a.

Mejerivej 28 A

8560 Kolind

CVR nr. 35 42 17 69

E-mail: Kolindvand@mail.dk

 

Telefonnumre kan findes på http://kolindvand.dk/kontakt-2.html

 

Kolind Vandværk har ingen databeskyttelsesrådgiver. 

 


Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

Levering af vand samt korrekt fakturering herfor.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF  (databeskyttelsesforordningen)

 

Der henvises til forordningens art. 6, stk. 1, litra b og c. 

 

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 118 af 22. februar 2018 (vandforsyningsloven) 

 


Kategorier af personoplysninger 

 

Vi behandler alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse m.v. jf. databeskyttelsesforordningens art. 6. 

 


Modtagere af personoplysninger

 

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre. Syddjurs Kommune fører tilsyn med vandværket og kan i den forbindelse få adgang til personoplysningerne. 

 


Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilsluttet som forbruger og i  indtil 5 år efter fraflytning og endelig afregning. 

 


Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Retten til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning Du har i sjældne tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Du vil ikke kunne få slettet personoplysninger, som vandværket skal anvende for at opfylde sine retlige forpligtigelse til at kunne levere vand. 

 

Herudover har du ret til begrænsning af behandling, til indsigelse og til transmittering af personoplysninger. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 


Klagemulighed til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.