Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Kolind Vandværk a.m.b.a.

Anvisning anlægs- og rørarbejder
Formål

Kolind Vandværk udfører løbende udbygning og renovering af forsyningsnettet.
Denne anvisning beskriver Kolind Vandværks generelle krav til udførelse, materialer etc.

 

Generelle forhold – Hygiejne

Vand betragtes som en fødevare. Derfor skal alle, der arbejder med drikkevand være
meget opmærksomme på hygiejnen for at undgå forurening af drikkevandet.

Rør, fittings og andre materialer, der bruges til drikkevand, skal beskyttes eller holdes rene
enten ved afpropning eller ved opbevaring i emballage. Udstyr og værktøj, der kommer i
kontakt med vandbanen, rengøres jævnligt med klor, sprit eller Rodalon. Det samme
gælder for indvendige overflader, rørender og fittings, der er blevet tilsmudsede. Ved
arbejdstids ophør hver dag skal sammensvejste rør forsynes med ”fyraftens-endepropper”.

Udførelse af rørarbejder må kun udføres af personer, der har autorisation (gas, vand- og
sanitetsmester), hvorfor der som udgangspunkt kræves særskilt pris / dokumentation fra
VVS- installatør.

 

Lægning

Rør lægges generelt med en lægningsdybde på 1,20 m fra terræn til overkant rør, jf. DS
462 – Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

 

Kontrol

Inden tildækning godkendes etablerede ledningsanlæg incl. tilslutninger af Kolind
Vandværk. Ved større rørarbejder skal der udføres tæthedsprøvning af alle ledninger iht.
DS 455 specielt kontrolniveau.

 

Indmåling

Etablerede ledninger, ventiler etc. indmåles i forbindelse med udførelse. Dokumentation
afleveres sammen med slutregning i form af digitalt printede billeder (før, under og efter
anlægsarbejdet) suppleret med skitse udarbejdet på teknisk grundkort med angivelse af
mål til faste genstande i grundkortet.

 

Materialekrav

Hovedledninger
Dimension ø50 – ø200 mm; efter aftale med Kolind Vandværk.

Kolind Vandværk anvender som udgangspunkt mufferør; CE-mærkede i PE100 – PN10 –
SDR17, blå rør certificeret iht. DS/EN 12201 og godkendt til drikkevand.

Produkterne skal være mærket Nordic Poly Mark eller tilsvarende kvalitetsniveau godkendt
af INSTACERT og akkrediteret af DANAK eller tilsvarende.
Med mindre andet aftales skal entreprenøren i forbindelse med accept udlevere
dokumentation for de påtænkte rør.

Der udlægges advarselsnet til markering af vandledninger, med tekst og blå farve over alle
ledninger.

 

Stikledninger

Dimensioner (Dy): ø32 eller ø40 mm (ruller) efter aftale med Kolind Vandværk.
Stikledninger udføres i PE80 – PN10 – SDR 11, blå rør certificeret iht. DS/EN 12201 og
godkendt til drikkevand (krav som hovedledninger).

 

Ventiler

Hovedventiler
Ventildimensioner (Dy): ø50 – ø200 mm.
Kolind vandværk anvender generelt ventiler i støbejern type AVK eller Havle, inkl.
teleskopisk garniture og flydende ventildæksel.

Stikledningsventiler
Ventildimension (Dy): ø32 eller ø40 mm.
Kolind Vandværk anvender generelt ventiler i støbejern type AVK eller Havle, inkl.
teleskopisk garniture og fast ventildæksel.

 

Anboringer

Dimensioner (DyxRp):.
Kolind Vandværk anvender generelt PE100 type AVK eller Havle.

 

Fittings

Kolind Vandværk anvender generelt fittings type Iso-Flow.

 

Vandmålerbrønde

Vandmålerbrønd udføres som ø450/400 korrugeret PP-brøndrør (helstøbt) med ø450/400
isoleret PE-dæksel samt komplet monteringssæt for ø32 eller ø40 mm til vandmåleren
(vandmåler leveres af Kolind Vandværk).

Vandmåler illustration

Ledninger -info

Find din stikledning fra vandværket med stophane eller evt. målerbrøndens placering på dette kort. Her kan laves et udprint ligesom på skærmprintet ved i venstre side.

 

NB! Hvis du har oplysninger om stikledning til din ejendom, og stophanens/målerbrøndens placering, som ikke fremgår af vandværkets database, jf. link, må du meget gerne sende oplysninger til E-mail:

kolindvand@mail.dk

eller med alm. brev til vandværket.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.