Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Uddrag af Syddjurs Kommunes indsatsplan, der sendes i høring efter Kommunalbestyrelsens behandling 24/3-21

Kolind Vandværk

Konkrete indsatser for at beskytte grundvandet

Kolind Vandværk indvinder fra to boringer DGU nr. 80.384 og 80.543. Boringerne er ca. 70 meter dybe, og er filtersat i et dybtliggende kalkmagasin med sporadisk lerbeskyttelse. Iltningsfronten ligger dybt, hvilket er et tegn på stor nitratsårbarhed.

Grundvandet i boringen tilhører en nitratfri vandtype, men har forhøjet indhold af sulfat, der er stigende.

Der er konstateret fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i boring DGU nr. 81.384.??

Indvindingsoplandet har en størrelse på 579 ha, hvoraf størsteparten er i landbrugsmæssig omdrift.

Modelberegninger viser, at størsteparten af grundvandet er relativ ungt og således dannes tæt på kildepladsen, men at det oppumpede vand også indeholder ældre grundvand, der er dannet i større afstand til kildepladsen.

Indsats mod nitrat

Det udpegede Indsatsområde for nitrat (IOnitrat) indenfor vandværkets indvindingsopland har en størrelse på 253 ha.

Den gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra rodzonen i hele oplandet for perioden 2012 – 2018 er beregnet til 66 mg/l.

Det indvundne grundvand er knyttet til et sårbart grundvandsmagasin med dårlig lerbeskyttelse. På baggrund af den nuværende grundvandskvalitet vurderes der dog ikke at være et aktuelt er behov for indsats mod nitrat i det udpegede indsatsområde.

Link til områderapport med nitratudvaskning. Klik her.

Indsats mod pesticider og miljøfremmede stoffer

Der er konstateret fund af pesticider i vandværkets ene boring. På baggrund af de geologiske forhold og den generelle arealanvendelse vurderes der at være risiko for indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Der er udlagt BNBO omkring vandværkets kildeplads, hvor erhvervsmæssig anvendelse af pesticider ikke tilladt efter 2023.

Der er udlagt et relativt stort pesticidfølsomt indsatsområde (IOpesticider), hvor der på baggrund af den sårbare geologi og den nære beliggenhed til vandværkets boringer, skal foregå en indsats i forhold til pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Der er ikke registreret forurenede grunde i oplandet til Kolind Vandværk.

Der er ikke registreret virksomheder i oplandet med aktiviteter som kan udgøre en risiko for grundvandet.

Øvrige anbefalinger

Vandværket anbefales at foretage en bred screening af drikkevandet for indhold af flere pesticider.

Indsatser for Kolind Vandværk
OmrådeIndsatsAnsvarligIndsats påbegyndes senestIndsats skal være afsluttet senestBemærkninger
Indsats 1. Informationskampagne om anvendelse af pesticider i private havner og ejendomme
Alle vandværkets forbrugereGennemførelse af informationskampagne om anvendelse af sprøjtemidler i private havner og ejendommeKommune (vandværker)20232025Der gennemføres en samlet kampagne for alle vandværker
Indsats 2. BNBO - Boringsnær Beskyttelse
BNBO omkring boring DGU nr. 80.384 og 80.543Ophør af erhvervsmæssig brug af pesticiderVandværk2023BNBO indsats jf. Folketingets Pesticidaftale
Indsats 3. Indsats mod sprøjtemidler i IO-pesticid områder
Markarealer i IO (pesticider) indenfor kildepladszone (300 m) omkring vandværkets boring - matr. nre. 6e, 12b, 12fk, 8k og 3xOphør med brug af pesticider ved markdriftVandværk20232025Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes jf. brøndborerbekendtgørelsen
Indsats 4. Øvrige indsatser
Det anbefales at foretage en bred screening af drikkevandet for indhold af flere pesticiderVandværk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.