Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Vedtægter for Kolind Vandværk A.m.b.a.

§ 1   Selvskabet

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

 
§ 2   Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det
for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i
vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

 
§ 3   Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 
§ 4   Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 
§ 5   Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte
kapital, som svarer til det i takstbladet angivet ”hovedanlægsbidrag” for pågældende ejendom.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets
regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo –
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for
selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og
forpligtelser over for selskabet.

 
§ 6   Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Eventuelle omkostninger afholdes af
medlemmet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet. 

 

§ 7   Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages
varsel ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest
den 31. januar samme år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den
skriftlige begæring.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 8  Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer, men kan højst repræsentere 3
stemmer.

Et medlem kan afgive stemmer ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun
afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,
og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9   Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der
hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter
lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede
medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og
ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift,
som skal fremgå af takstbladet.

 

§ 10   Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden eller kassereren i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura

 

§ 11   Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke
udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den af bestyrelsen antagne statsautoriserede eller registrerede
revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

 

§ 12   Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et
andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8
angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formål som selskabet.

 

§ 13   Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling d. 13. marts 1903 og sidst
ændret på generalforsamlingen den 24. april 2013.

De ændrede vedtægter træder i kraft den 1. januar 2014.

Med virkning fra den 1. januar 2014 overtages fra interessentskabet Kolind Vandværk samtlige dette
selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte
årsrapport for 2013, hvorefter interessentskabet Kolind Vandværk er opløst.

 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant, der den 20. marts 2013 eller tidligere er valgt på
generalforsamling i interessentskabet Kolind Vandværk, indtræder med virkning fra den 1. januar
2014 i de tilsvarende funktioner i Kolind Vandværk A.m.b.a.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.